Auktorisation av patentombud

Auktorisation av patentombud

Ansvarig instans för auktorisation och tillsyn av patentombud är Patentombudsnämnden. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden. Nedan hittar du information från deras hemsida kring auktorisationen samt länkar till ytterligare information samt anmälningsblanketter.

Texten nedan är hämtad från Patentombudsnämndens hemsida:

Vad är ett auktoriserat patentombud?

Patenträttsliga frågor är ofta både tekniskt och juridiskt komplicerade och kräver tillgång till kvalificerade experter. Det är därför vanligt att patentombud, som arbetar på exempelvis advokatbyråer eller patentbyråer, utför ett företags patenträttsliga arbete.

Ett patentombud kan vara auktoriserat. Du ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden.

För auktorisation krävs att du

  • har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet
  • har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
  • är verksam som patentombud
  • är hederlig och i övrigt lämplig att arbeta som patentombud.

Du får inte

  • vara underårig
  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Kunskapsprov
Provet består av tekniska delprov samt ett delprov avseende specifikt svenska juridiska kunskaper inom det patenträttsliga området. Patentombudsnämnden kan bevilja dispens för de tekniska delproven i de fall då sökanden har avlagt europeisk patentombudsexamen (EQE). I sådant fall krävs enbart godkänt svenskt juridiskt delprov. Avgiften för det juridiska provet är 6 000 kronor. Anmälan och betalning ska göras senast tre veckor före provets genomförande.

Du kan anmäla dig till provet genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan till juridiskt kunskapsprov, nr 305. Du hittar även mycket mer information om kunskapsprovet där.

Ansökan
Du som vill bli auktoriserad som patentombud ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden. Det är Bolagsverket som administrerar din ansökan. Du ansöker på blanketten Ansökan om auktorisation av patentombud, nr 301

Tillsammans med ansökan ska du skicka in
– en försäkran om att du inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
– bevis på att du har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
– uppgifter om din utbildning och yrkesverksamhet, exempelvis examensbevis och arbetsintyg med följande uppgifter:
arbetsgivare
arbetstidens längd och om sökanden fortfarande är anställd hos arbetsgivaren
arbetsuppgifternas art och omfattning
sökandens allmänna lämplighet för att bli auktoriserat patentombud.
– personbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – för dig som inte är folkbokförd i Sverige
– konkursfrihetsbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom EES – för dig som inte är folkbokförd i Sverige
– bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från ett annat land inom EES – för dig som inte är folkbokförd i Sverige.

Du får en faktura från Bolagsverket när ansökan om auktorisation har kommit in. När ansökningsavgiften på  1 000 kronor är betald börjar handläggningen av ärendet. Dessutom måste du betala en årsavgift på  2 600 kronor.

Anmäl ändringar
Om något ändras, exempelvis din adress, ska du direkt anmäla det till Patentombudsnämnden. Använd blanketten Ändringsanmälan, nr 302. Det kostar inget att ändra eller att avregistrera dig som patentombud.

Meddela om du inte längre är verksam som patentombud
Om du är ett auktoriserat patentombud, men inte längre är verksam som patentombud, ska du omedelbart meddela detta till Patentombudsnämnden.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk