Etik

Grunden för SEPAF och våra medlemmar är lag och etik.

För att upprätthålla god etik och för att ytterligare skydda medlemmarnas uppdragsgivare, har vi tagit fram särskilda regler som alla medlemmar måste följa.

I föreningens stadgar anges kraven på de företag som får blir medlemmar samt hur ansökningar och beviljande av medlemskap går till.

Utöver detta har SEPAF tagit fram särskilda etikregler och allmänna uppdragsvillkor som alla medlemmar ska följa.

En särskild etikkommitté har till uppgift att säkerställa att medlemmarna sköter dessa åtaganden.

Slutligen har SEPAF tillsammans med PRV tagit fram debattregler för de gemensamma nyhetsbrev som distribueras till alla medarbetare på medlemsföretagen respektive myndigheten.

Etikkommittén

Ett av SEPAF:s ändamål är att befrämja och upprätthålla etik och hög yrkesskicklighet vid handläggning av patent-, varumärkes- och mönsterärenden samt övriga ärenden och mål inom immaterialrättens område.

Frågor om efterlevnad av föreningens stadgar och branschetiska frågor handläggs av en etikkommitté. Etikkommittén utreder endast frågor som rör föreningens medlemmar och ska efter hänvändelse från styrelsen, utreda dylika frågor och rapportera till styrelsen. Kommittén är underordnad styrelsen och all kontakt utåt skall ske genom styrelsen.

Medlem, som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller vägledande regler om etik och god yrkessed, eller gör sig skyldig till handling, som kan skada föreningens anseende, eller utövar sin verksamhet på ett sätt som står i strid med föreningens ändamål, kan bli föremål för disciplinär åtgärd.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk