Valberedning

För att driva föreningens arbete i olika utskott och kommittéer, samt för att bibehålla ett högt externt engagemang i föreningens olika frågor samt i marknadsföringen av IP-branschen i Sverige behöver vi en aktiv, engagerad och hängiven styrelse. Hör därför gärna av dig till någon i valberedningen om du eller någon kollega är intresserad av att arbeta aktivt i föreningens styrelse.

Valberedning 2023-2024

       Jens Olsson                           Olle Bratt                          Kristina Walls
Ordförande                                 Ledamot                                Ledamot

Enligt våra stadgar ska föreningens styrelse bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Den utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelseledamöter väljs för en mandatperiod om tre år och kan omväljas. Som huvudregel gäller att vice ordförande omväljs till ordförande och att ordförande omväljs till avgående ordförande och ledamöter med dessa befattningar bör om möjligt kvarstå i styrelsen så länge att vice ordföranden, ordföranden och avgående ordföranden vid varje tillfälle tjänstgör samtidigt under en mandatperiod.

Med undantag av ovanstående gäller, att styrelsens övriga ledamöter måste ställa sina platser till förfogande efter två efterföljande mandatperioder för åstadkommande av cirkulation beträffande styrelseuppdrag bland föreningens medlemmar.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk