Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer

OBS! PDF-version på engelska finns längre ned.

(Trädde i kraft den 21 september 1990 enligt föreningsbeslut den 20 september 1990.)

SEPAF arbetar för närvarande med att anpassa detta regelverk till att avse uteslutande patentbyrårelaterade frågor. Tills vidare gäller dock reglerna så som de presenteras här.

Enligt stadgarna är medlemmarna i Svenska Patentombudsföreningen (här nedan benämnd SPOF) och Sveriges Patentbyråers Förening (här nedan benämnd SEPAF) skyldiga att vid utövandet av sin verksamhet iaktta god yrkessed samt att i allt verka för upprätthållande av patentbyrå- och patentombudsverksamhetens värdighet och anseende.

Innehållet i dessa regler skall vara vägledande för etikkommitténs arbete och för resp. förenings styrelse vid bedömning av huruvida medlemmarnas handlande överensstämmer med föreningarnas stadgar och dessa regler.

Definitioner
Med ombud avses i det följande person eller patentbyrå som är befullmäktigad att å klienters vägnar handlägga ärenden och mål ingående i patentbyråverksamhet, juridisk verksamhet eller annan liknande verksamhet avseende rådgivning i tekniska och juridiska angelägenheter, och som bedrivs av medlem i SPOF och/eller SEPAF.

§ 1. Allmänna bestämmelser
1.1. Ombuds främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god yrkessed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Ombud är skyldigt att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanken på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.

1.2. I sin verksamhet skall ombud uppträda sakligt och korrekt samt på sådant sätt att aktning och förtroende för ombudskåren och verksamheten upprätthålls. Under inga förhållanden får ombud till klient, motpart, myndighet eller annan lämna uppgift. eller framföra ett påstående, som han vet är osant eller oriktigt, jfr. 4.4.

1.3. Om klient icke respekterar lagar och föreskrifter som avser ombudets verksamhet skall ombudet skriftligen göra klienten uppmärksam på detta, såvitt förhållandet icke är tillrättat efter muntlig redogörelse av ombudet.

§ 2. Reklam och marknadsföring
2.1. EPI:s Code of Conduct och FICPI:s Code of Professional Conduct anger i tillämpliga avseenden gällande regler.

2.2. Ombuds reklam och marknadsföring skall vara saklig och korrekt. Den skall till form och innehåll vara sådan att den inte är ägnad att misskreditera annat ombud eller annat ombuds verksamhet.

2.3. Marknadsföring skall vara utformad så att den befrämjar och upprätthåller allmänhetens förtroende för immaterialrättssystemet och för patentombudskåren.

§ 3. Verksamhetens organisation
Den som är ansvarig för ledning och skötsel av patentbyrå är skyldig att tillse att patentbyråns kontorsorganisation är i god ordning samt att bokföring och förvaltning sker med iakttagande av vad som därom är föreskrivet i lag. Det åligger jämväl sådan ansvarig person att tillse att patentbyrån tecknat och vidmakthåller försäkringar för täckande av kompensationskrav från klient som lidit av patentbyrån vållad skada.

§ 4. Avböjande och frånträdande av uppdrag
4.1. Ombud är inte skyldigt att ta emot uppdrag som erbjuds. Vill ombud inte åta sig erbjudet uppdrag är det skyldigt att utan dröjsmål meddela uppdragsgivaren detta. Ombud är inte skyldigt att ange skäl för avböjandet.

4.2. Om det föreligger särskild omständighet som kan ge anledning till tvivel beträffande ombudets möjlighet att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är ombudet, om det överväger att trots sådan omständighet åta sig erbjudet uppdrag, skyldigt att utan dröjsmål upplysa uppdragsgivaren om förhållandet.

4.3. Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå eller med gemensam kontorsorganisation:
1) i ärendet eller i annat ärende, som kan vara av betydelse för utförande av uppdraget, företräder eller själv har ett personligt eller ekonomiskt intresse, som strider mot uppdragsgivarens; eller
2) tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande. Ombud är även skyldigt att avböja uppdrag om det i övrigt föreligger omständigheter, vilka uppenbarligen hindrar ombudet att fritt och obundet hävda uppdragsgivarens intressen. Utan hinder av det ovanstående kan ombud företräda flera parter om dessa i samförstånd med varandra begär eller godkänner det. Ombudet är då skyldigt att beakta samtliga uppdragsgivares intressen och äger ej rätt att biträda någon av dessa parter i händelse av senare inbördes tvist i den sak vari ombudet biträtt parterna.

4.4. Om ombud efter mottagande av uppdrag finner att sådan omständighet föreligger att det med kännedom därom skulle ha varit skyldigt att avböja uppdraget är ombudet skyldigt att frånträda detta. Frånträde skall även ske:
1) om ombudet blir förhindrat att fullfölja uppdraget på grund av laga förfall eller liknande omständighet;
2) om klienten begär att ombud skall handla brottsligt eller i strid mot god yrkessed; eller
3) om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.

4.5. Vill ombud frånträda uppdrag är det skyldigt att för klienten uppge skälet till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftligt besked därom. Ombudet skall även bereda klienten skälig tid att anlita annat ombud.

§ 5. Förhållande till klient trohet, lojalitet och tystnadsplikt
5.1. Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

5.2. Ombud skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och får inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke yppa något, som i dess verksamhet anförtrotts ombudet eller som det i samband med sådant anförtroende fått veta. Ombud är skyldigt att ålägga sin personal samma diskretion och tystnadsplikt.

5.3. Avträdande ombud har rätt att meddela sin efterföljare orsaken till sitt frånträdande och den senare äger rätt att av det frånträdande ombudet erhålla för fullföljandet av sitt uppdrag erforderliga uppgifter.

§ 6. Uppdrags utförande
6.1. Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten inte åsamkas onödiga kostnader.

6.2. Ombud skall vid rådgivning till klienter beakta gällande rätt och praxis.

6.3. Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som framkommer vid utförande av uppdraget. Förfrågningar om uppdraget från klienten skall besvaras skyndsamt.

§ 7. Förhållande till motpart
7.1. Ombud får inte genom otillbörligt agerande mot motpart söka främja klientens sak.

7.2. Ombud bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motpart utan att först ha tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens anspråk och träffa uppgörelse i godo.

Är omständigheterna sådana, att ett dröjsmål med vidtagande av rättsliga åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger eljest särskilda skäl för att skyndsamt vidta rättsliga åtgärder, står det dock ombudet fritt att utan föregående meddelande till motparten vidta de åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.

§ 8. Förhållande till medarbetare
Ombud skall vara medvetet om sitt ansvar vid val och utbildning av medarbetare samt vid delegering av arbetsuppgifter till dessa.

§ 9. Förhållande till kollegor
9.1. Det som föreskrives i dessa regler vad gäller förhållande till annan medlem i SPOF eller SEPAF skall också tillämpas i förhållande till andra patentombud.

9.2. Får ombud erbjudande att överta ett uppdrag från annat ombud och oklarhet råder om orsaken till ombudsskiftet, bör ombudet, innan det bestämmer sig för att åta sig uppdraget, sätta sig i förbindelse med det tidigare ombudet rör att få saken klarlagd. Tidigare ombud skall alltid informeras om övertagande av ombudskap.

9.3. Därest skiljaktiga meningar mellan ombudskolleger uppkommer bör de först söka bilägga saken genom inbördes uppgörelse. I övrigt gäller vad som föreskrivs i föreningsstadgarna.

§ 10. Förhållande till SPOF och SEPAF
Ombud är skyldigt att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål som begärs av SPOF:s eller SEPAF:s styrelse eller dess etikkommitté eller någon av dessa organs representanter.

PDF-version av Vägledande regler på engelska

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk