Riktlinjer vid beslut om återinträde efter uteslutning

Antagna av Styrelsen 2018-11-12

 1. Den som ansöker om återinträde ska uppfylla föreningens krav enligt stadgarna och praxis vad avser kvalifikationer och inträdesvillkor.
 2. Den överträdelse som föranledde uteslutningen ska ha upphört.
 3. Det ska ha förlöpt en viss kvalifikationstid från uteslutningen till dess återinträde beviljas.
 4. Kvalifikationstiden ska normalt vara 2 år och räknas från dagen då uteslutningen verkställdes.
 5. Kvalifikationstidens längd ska bestämmas från fall till fall med beaktande av följande:
  a) Graden av allvarlighet hos den överträdelse som föranledde uteslutningen.
  b) Övriga omständigheter, såsom den uteslutne medlemmens verksamhet under tiden efter uteslutningen och avgivande av en förklaring från den uteslutne medlemmen att medlemmen både har avsikt och förmåga att efterleva föreningens regelverk efter återinträde.
  c) Kvalifikationstiden kan antingen förkortas med beaktande av den tid som förlöpt från det att överträdelsen upphörde till dagen för uteslutningen eller förlängas med beaktande av den tid som förlöpt från dagen för uteslutningen till det att överträdelsen upphörde.
 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk