Disciplinärenden

SEPAF:s etikärende 2023:1

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå, (här kallad Ombudet) och tillika medlem i SEPAF. Ombudet har för en klients (här kallad Företaget X) vägnar utfört en patentvärdering av ett antal olika patentansökningar. Resultatet av patentvärderingen har därefter kommit en tredje man (här kallad Anmälaren) tillhanda. Anmälaren har därefter genom ett bolag agerat utifrån informationen i denna värdering och investerat i Företag X. Anmälaren har genom bolaget sedermera lidit ekonomisk skada. Anmälaren har därefter anmält Ombudet till SEPAF:s etikkommitté för att ha brutit mot SEPAF:s etiska regler i och med framtagandet av patentvärderingen.

SEPAF:s Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer innehåller dels regler som avser förhållandet mellan ombud och klient, dels generella regler som avser rollen och verksamheten att agera som ombud. I detta ärende har det inte har förelegat något uppdragsförhållande mellan Anmälaren och Ombudet, utan endast mellan Företag X och Ombudet. Detta medför att de regler som hänför sig specifikt till relationen mellan ombud och klient i SEPAF:s etiska regler inte var tillämpliga.

I patentvärderingen fanns vidare en uttrycklig disclaimer som angav att värderingen endast var avsedd att användas internt av Företag X och inte av tredje man, samt att Ombudet uttryckligen friskrev sig från ansvar på grund av värderingen. Ett möjligt ansvar gentemot tredje man kan visserligen inte helt uteslutas vid rådgivning av den form som har erbjudits (patentvärdering), men en uttrycklig friskrivning i form av en disclaimer, där det anges att värderingen endast är avsedd för internt bruk och inte för tredje man, är tillräcklig för att ansvar inte ska utsträckas till tredje man.

Det måste även anses finnas ett utrymme för ett Ombud att ge rådgivning av den art som är aktuell i detta fall (patentvärdering), som i efterhand visar sig vara oriktig, utan att rådgivningen för den skull ska anses vara försumlig, särskilt med angivande av en disclaimer, och speciellt gentemot tredje man.

Efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter kunde det konstateras att värderingen var utförd enligt vedertagna värderingsmetoder, och att den inte var gjort på ett klandervärt sätt. Uppdraget hade därmed utförts med tillräcklig omsorg, noggrannhet och skyndsamhet (6.1 §), samt med beaktande av gällande rätt och praxis (6.2 §). Ombudet hade inte heller agerat i strid med de etiska reglerna genom att inte tillvarata klientens intressen (1.1 §). Det har heller inte visats att Ombudet lämnat uppgifter eller framfört påståenden som Ombudet visste var osanna eller oriktiga i samband med värderingen (1.2 §). Då den förevarande rådgivningen var avsedd enbart för Företag X, samt då en tydlig disclaimer fanns angiven, kunde ansvar för rådgivningen avseende patentvärderingen gentemot tredje man (Anmälaren) inte heller vara aktuellt.

Styrelsen fann därför, baserat på handlingarna i ärendet och etikkommitténs utredning, att Ombudet inte har brutit mot några av SEPAF:s Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer (Vägledande Regler). Ingen påföljd meddelades därför mot Ombudet.

Etikärende SEPAF 11-2 Företaget X mot Ombudet

SEPAFs styrelses beslut: Varning

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå (här kallad Ombudet) och tillika medlem i SEPAF. Ombudet har i samband med ett utfört nyhetsgranskningsuppdrag för Företaget X trots erhållen information från uppdragsgivaren Företaget X om ett konkurrensförhållande till Företaget Y som även Ombudet företräder, ändå valt att utföra uppdraget för Företaget Xs räkning. Vidare företräder Ombudet i dag Företaget Y mot Företaget X i patentärende där patentet sannolikt kan ha påverkats av nämnda nyhetsundersökning.

SEPAFs styrelse finner därigenom att Ombudet har brustit mot SEPAFs Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer (Vägledande Regler), då det föreligger särskild omständighet som kan ge anledning till tvivel beträffande ombudets möjlighet att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen (4.2). Detta oaktat om informationen som övergått från Företaget X till Ombudet rent faktiskt kommit att utnyttjas mot denne eller inte.

Det är inte heller möjligt att utesluta att Företaget Y till följd av Ombudets uppdrag haft en möjlighet, oavsett om så skett eller inte, att utnyttja erfarenheten från aktuell nyhetsundersökning i pågående konflikt mellan Företaget X och Företaget Y. Ombudet har därför brustit mot Vägledande Regler då ombudet är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå eller med gemensam kontorsorganisation, tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande. (4.3).

Till skillnad från Etikkommittéen anser SEPAFs styrelse att Ombudet inte brustit mot Vägledande Regler (4.3.1) i det avseendet att Ombudet eller den Ombudet företräder skulle ha ett personligt eller ekonomiskt intresse som strider mot uppdragsgivaren. Nämnda regel tar hänsyn till jävssituationer som uppkommer genom inflytande i bolag såsom t.ex. ägande. Styrelsen anser det inte visat att så är fallet.

Beslutet fattas enhälligt av styrelsen.

 

Anmälan i vilken ställs en ”kollegial etikfråga”, nämligen huruvida visst agerande av medlem strider mot föreningens etiska regelverk.

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 10:2 Erinran

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå och tillika medlem i SEPAF, i vilken ställs frågan huruvida ett brev, och speciellt formuleringen ”ersättare krävs för att slutföra pågående ärenden innan dessa riskerar att förfalla”, vilket den anmälda byrån har skickat till ett fletal kunder till anmälaren kan anses rymmas inom föreningens etiska ram.

Enligt SEPAF:s vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer § 2.2 skall ombuds reklam och marknadsföring vara saklig och korrekt, samt till form och innehåll vara sådan att den inte är ägnad att misskreditera annat ombud eller annat ombuds verksamhet.

Etikkommittén skriver i sitt yttrande att det i och för sig inte kan invändas mot att ombud skickar säljbrev till annat ombuds kunder. Däremot har etikkommittén ingående diskuterat huruvida formuleringen ”En ersättare krävs för att slutföra pågående ärenden innan dessa riskerar att förfalla” ingående i det av den anmälda byrån sända säljbrevet är förenlig med SEPAF:s vägledande riktlinjer § 2.2.Efter omröstning fann etikkommittén med röstetal 2 mot 1 att den anmälda byrån genom sagda formulering har brutit mot sagda stadgande, då en sökande/ rättsinnehavare inte med säkerhet kan inse konsekvenserna av formuleringen. Den aktuella formuleringen kan tolkas som att det ursprungliga ombudet, i detta fall anmälaren, inte gör eller kommer att göra vad som krävs och att kunden därför i värsta fall kan komma att lida rättsförlust. Blotta risken att det ursprungliga ombudets kund kan uppfatta det på detta sätt innebär en misskreditering och därför ett brott mot § 2.2. Efter utredning och yttrande överförde etikkommittén ärendet till styrelsen i SEPAF för beslut. Styrelsen fann, baserat på handlingarna i ärendet och etikkommitténs utredning, att den anmälda byrån brustit i etik och god yrkessed, så som dessa definieras i de för branschen gällande vägledande reglerna om etik och god yrkessed, varför Styrelsen har beslutat att utdela den disciplinära åtgärden Erinran.

 

Patentbyrås underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att upphöra med att agera i strid med SEPAF:s etiska regler

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 10:1.3 – Uteslutning

Parterna och bakgrunden är desamma som ovan, redogjorda för i etikärende 10:1 och 10:1.2.

Då det bekräftats att patentbyrån AB inte hade vidtagit nödvändiga åtgärder för att upphöra med att agera i strid med SEPAF:s Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, fattade SEPAF:s styrelse beslut om att utesluta patentbyrån AB som medlem i SEPAF.

Patentbyrån överklagade beslutet om uteslutning till föreningsstämman, som sedermera fastställde styrelsens beslut.

 

Anmälan om att patentbyrå fortsätter att agera i strid med SEPAF:s etiska regler trots utdelande av varning.

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 10:1.2 – Varning

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå (här kallad AB) och tillika medlem i SEPAF, där denne anklagas för att även fortsättningsvis agera i strid med föreningens etiska regler.

Parterna och bakgrunden är desamma som ovan, redogjorda för i etikärende 10:1. Företaget (här kallat C) har gjort gällande att patentbyrån AB även efter att ha tilldelats en varning i etikärende 10:1 fortsätter att agera i strid med föreningens etiska regler. Under handläggningen har patentbyrån AB i allt väsentligt anfört samma argumentation som i etikärende 10:1, och har härutöver gjort gällande att beslutet i etikärende 10:1 inte innehöll någon uttrycklig rekommendation.

Etikkommittén fann att patentbyrån AB fortfarande agerade i strid med SEPAF:s etikregler och rekommenderade styrelsen i SEPAF att i sitt beslut ge en tydlig anvisning för patentbyrån AB:s förväntade, fortsatta agerande, och att då understryka att en vägran att efterkomma denna anvisning skulle tolkas som uppsåtligt brott mot SEPAF:s vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, vilket kan leda till uteslutning.

Styrelsen fann, baserat på handlingarna i ärendet och etikkommitténs utredning, att patentbyrån AB även fortsatt har agerat i strid med SEPAF:s Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, och efterlyste en bekräftelse på att man vidtagit nödvändiga åtgärder för att inte längre agera i strid med dessa, vid äventyr att ett beslut om uteslutning fattas.

 

Anmälan om att patentbyrå har agerat i strid med SEPAF:s etiska regler

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 10:1 -Varning

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå och tillika medlem i SEPAF, där denne anklagas för att agera i strid med föreningens etiska regler.

Bakgrunden är i korthet följande.
Två svenska patentbyråer (här kallade A och B) har representerat varsitt konkurrerande företag (här kallade C och D). Efter det att de två patentbyråerna gått samman och fusionerats (här kallad AB), har man frånträtt ombudskapet för kunden C. Kort härefter gavs tre olika stämningsansökningar in av företaget D – representerade av patentbyrån B – mot företaget C.

Företaget C uppger sig ha kontaktat patentbyrån B vid två olika tillfällen och då gjort gällande att patentbyrån B har brutit mot SEPAF:s etiska regler, och då i synnerhet mot stadgandet 4.3 i de Vägledande reglerna om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, som föreskriver följande:
”Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå eller med gemensam (…) tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.”

Under etikkommitténs utredning framkom att den anmälda, numera fusionerade, byrån bestred företaget C:s tolkning av § 4.3 i SEPAF:s vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer. Härutöver framhölls att de två byråerna A och B fortfarande är skilda juridiska personer och att datasystemen är åtskilda, att de berörda konsulterna på patentbyråerna A och B erbjöd sig att ingå mer långtgående sekretessförbindelser och vidare att patentbyrån B inte har haft tillgång till information rörande företaget C och att man inom de berörda patentbyråerna säkerställt att informationsutbyte rörande de aktuella ärendena inte kan ske.

I sitt yttrande till SEPAF:s styrelse framhåller etikkommittén att blotta misstanken att klientinformation kan tänkas påverka ombudens agerande räcker för att ombudet skall diskvalificera sig från möjligheten att acceptera ett uppdrag som riktar sig mot en tidigare uppdragsgivare till endera parten. Vidare understryker etikkommittén att man i detta ärende inte skall beakta det som anförts från patentbyråernas sida om att förhindra informationsflöde dem emellan. Etikkommittén framhåller att ordalydelsen i § 4.3 i föreningens Vägledande regler måste tolkas mycket snävt, just för att skydda uppdragsgivarens intressen. Därför räcker det att klientinformation ”kan tänkas få betydelse” för att byrån skall hamna i ett läge då den ”är skyldig avböja” uppdraget.

Styrelsen fann, baserat på handlingarna i ärendet och etikkommitténs utredning, att patentbyrån B/den därefter fusionerade patentbyrån AB har agerat i strid med SEPAF:s Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer och har tilldelat den anmälda byrån en Varning.

 

Anmälan om patentbyrå som inte följt branschens etiska regler

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 09-1 – Varning

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå och tillika medlem i SEPAF, där denne anklagas för att inte följa branschens etiska regler. Anmälan har givits in av ett företag (Anmälaren), men i tre företags namn (Investerarna) av vilka Anmälaren är ett.

Bakgrunden är i korthet följande.
Investerarna har inför en investering i ett bolag givit byrån i uppdrag att genomföra en s.k. IP Due Diligence. Uppdraget har utförts av två konsulter hos byrån som sedermera avgivit sin rapport. I rapporten uttalar sig byrån bland annat om en viss europeisk patentansökan som ägs av bolaget som man överväger att investera i. Den europeiska patentansökan leder senare till patent (Patentet). Uttalandena i rapporten ligger till grund för Investerarnas beslut att investera i bolaget.

Under året därefter får byrån i uppdrag av tredje part att inge en invändning mot Patentet som byrån sedan tidigare haft under bevakning. Inför ingivandet av invändningen gjordes en intressekonfliktsundersökning hos byrån. I samband därmed upptäcktes att byrån tidigare uttalat sig om Patentet under Due Diligence-uppdraget. Med hänsyn till att invändningen skulle inges av en konsult som inte hade arbetat med Due Diligence-uppdraget och som inte hade någon kännedom om Due Diligence-uppdraget, ansåg byrån inte att någon intressekonflikt förelåg och beslutade därför ändå att inge invändningen. För att förhindra att en intressekonflikt skulle uppstå beslutade byrån – innan arbetet med invändningen påbörjades – att vidta åtgärder så att den konsult som var ombud i invändningen inte skulle ha tillgång till Due Diligence-rapporten eller till rapporten tillhörigt aktmaterial.

Därefter får Investerarna kännedom om att invändning inkommit mot Patentet bland annat från byrån och påtalar då detta för byrån. Byrån vidhåller sin inställning att någon intressekonflikt inte föreligger vilket leder till att Anmälaren inger anmälan till SEPAF. Byrån underrättar därefter uppdragsgivaren i invändningsärendet.

Även om Anmälarens begäran om byråns frånträdande från invändningsuppdraget och återbetalning av erlagt arvode främst riktar sig mot byrån vill styrelsen inledningsvis påpeka att styrelsen inte har till uppgift att ta ställning till eventuella krav på åtgärder och ersättning.

Styrelsen har blott att ta ställning till huruvida medlemmen har förfarit i strid med föreningens stadgar eller vägledande regler om etik och god yrkessed, om denne har gjort sig skyldig till handling som kan skada föreningens anseende, eller om denne har utövat sin verksamhet på ett sätt som står i strid med föreningens ändamål. Härav följer att styrelsen i detta ärende endast har att bedöma huruvida byrån har följt branschens etiska regler. Finner styrelsen att medlemmen har brutit mot de etiska reglerna på sätt som beskrivs ovan, har styrelsen att fatta beslut om disciplinär åtgärd. De disciplinära åtgärder som står till buds är erinran, varning och uteslutning.

Etikkommittén uttalar i sin slutsats och rekommendation till styrelsen bl.a. att byrån ”tveklöst brutit mot branschens etiska regler, och inte bara en gång, och detta har gjorts av ledningen efter en ’in-depth analysis to clear the question of conflict of interest’ vilket måste anses som extra allvarligt och försvårande då man inte ens förefaller ha beaktat/känt till ovan nämnda Vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, som varit i kraft sedan 1990”. Styrelsen noterar vidare att etikkommittén varit enhällig i sin rekommendation.

 

Anmälan om att patentbyrån inte tillvaratagit kundens intressen

SEPAF:s styrelses beslut i etikärende 08-2 – Ingen disciplinär åtgärd

Anmälan har inkommit till SEPAF mot en patentbyrå, och tillika medlem i SEPAF, där denne anklagas för att inte tillvarata kundens intressen. Styrelsen för SEPAF har givit etikkommittén i uppdrag att undersöka nu aktuellt klagomål. Etikkommittén har vidare begärt in kompletterande uppgifter från båda parter. Etikkommittén har sedermera avgivit rapport i vilken man konstaterar att innehållet av anmälan kan delas upp i åtta punkter, vilka var och ett har studerats och kommenterats av etikkommittén på sätt som framgår nedan.

1. Att inte ta tillvara uppdragsgivarens intressen och följa lagen, samt SEPAF:s allmänna uppdragsvillkor enl. 1:a stycket 3 första raderna.
Etikkommitténs kommentar: Vi kan inte se att byrån brustit i sitt åtagande.

2. Att otillbörligen uttaga moms som gjort att vårt budgeterade kapital inte förmått i tid, någon gång, klara de ordinära pat.avgifter då extraordinära utgifter för momskapitalet om 25% gjort det svårt när det handlar om miljontals kronor.
Etikkommitténs kommentar: En förlikning gjordes mellan byrån och företrädare för anmälaren 2008 där detta reglerats, därför lämnas det utan kommentar och betraktas som löst mellan parterna.

3. Att fortsätta under flera år med detta trots utdragna kopior ur lagtext fr. skattemyndigheten.
Etikkommitténs kommentar: En förlikning gjordes mellan byrån och företrädare för anmälaren 2008 där detta reglerats, därför lämnas det utan kommentar och betraktas som löst mellan parterna.

4. Att inte vilja betala tillbaka dessa utlägg till anmälaren med ränta under så lång tid.
Etikkommitténs kommentar: En förlikning gjordes mellan byrån och företrädare för anmälaren 2008 där detta reglerats, därför lämnas det utan kommentar och betraktas som löst mellan parterna.

5. Att sända fakturor och brev till 3 adresser.
Etikkommitténs kommentar: Byrån har lagt ner mycket tid på att komma i kontakt med kunden, därav att man skickat till flera olika adresser. Här kan man konstatera att byrån borde ha bett om ett tydligt besked vart man ska skicka kommunikation samt också fått bekräftat vem som är uppdragsgivare, debitor etc.

6. Att även årsavgifter som lyder under byrån varit behäftat med samma fel.
Etikkommitténs kommentar: Finns inget att kommentera då inget specificerats och detta inte finns med i den korrespondens som funnits tillgänglig.

7. Att utta ersättning för icke utfört arbete.
Etikkommitténs kommentar: Kreditnota är sänd till kunden den 16 september 2008 så inget ytterligare finns att kommentera kring detta.

8. Att allt det förlorade beloppet i bil. betalas enl. instruktioner.
Etikkommitténs kommentar: En förlikning gjordes mellan byrån och företrädare för anmälaren 2008 där detta reglerats, därför lämnas det utan kommentar och betraktas som löst mellan parterna.

I rapporten poängterar etikkommittén vikten av tydlighet i kommunikationen med kunden, och då inte minst att alltid kräva skriftliga instruktioner från kunden men även att alltid bekräfta varje åtgärd skriftligt. Vidare understryker man att det åligger ombudet att tillse att man har korrekt adress till kunden för att säkerställa att korrespondens når rätt adressat. Härefter konstaterar etikkommittén emellertid att byrån att döma av underlaget har lagt ner mycket tid på att försöka komma i kontakt med kunden, men att det trots detta har förekommit missförstånd och felriktad korrespondens.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk