Om patent

Hur ansöker man om patent? 

För att ansöka om patent behöver man förbereda en patentansökan som inkluderar en detaljerad beskrivning av uppfinningen och hur den fungerar, samt eventuella ritningar. I Sverige lämnas ansökan in till Patent- och registreringsverket (PRV). Processen innefattar en noggrann granskning där det kontrolleras att uppfinningen uppfyller alla krav för patent. 

Patentansökan i Sverige och Internationellt 

I Sverige: Du kan ansöka om patent i Sverige genom att lämna in en ansökan till PRV. Om ansökan senare godkänns blir patentet giltigt i Sverige enbart. 

Internationellt: Du kan också ansöka om patent internationellt. Det finns två huvudsakliga sätt att göra detta: via PCT (Patent Cooperation Treaty) som underlättar processen för att söka patent i flera länder samtidigt, eller genom att direkt ansöka om patent i varje enskilt land eller region av länder där skydd önskas. 

Genom PCT kan en internationell ansökan lämnas som ett första steg mot att söka patent i de anslutna länderna. Därefter måste ansökan gå in i en nationell fas i varje land där patentet önskas. Detta gör det möjligt att försena kostnader och beslut om i vilka länder patentet faktiskt ska sökas. 

Vad är prioritet? 

Prioritet är ett begrepp och en princip för att kunna lämna in en ansökan (patent, mönster eller varumärke) i ett land eller en region för att se om den uppfyller lagens krav och att därefter inom den sk. prioritetstiden kunna söka skydd för samma ansökan i andra länder eller regioner – utan att den första ansökan förhindrar skydd för den senare. Engelskans begrepp “priority” har på svenska översatts till “prioritet” medan ordet “företräde” sannolikt hade givit ett mer rättvisande intryck av den formella innebörden. Den senare ansökan hade normalt sett och utan prioritet förhindrats att kunna godkännas på grund av existensen av den första. I och med att prioritet begärs anses den senare ansökan inlämnad samtidigt som den första och behandlas därför utan påverkan av den första. Resultatet blir att sökanden alltså får tid att prova föremålet för ansökan på marknaden innan större investeringar krävs i den eller de senare ansökningarna för samma föremål. 

Hur många patentansökningar var det 2023?  

https://www.prv.se/sv/om-oss/statistik/statistik-om-patent/arsstatistik/ 

Hur många patent beviljades av PRV 2023?  

835 stycken enligt PRV:s statistik 

Hur många patent är i kraft i Sverige 2023?
I slutet av året fanns det 9 758 st. patent beviljade av PRV och 100 789 st. patent beviljade av EPO vilka alla var i kraft i Sverige.  

Hur länge gäller ett patent?
Ett patent ger vanligtvis innehavaren en exklusiv rätt att utnyttja sin uppfinning kommersiellt under en begränsad tidsperiod. I de flesta länder är denna period 20 år från ansökningsdagen, förutsatt att årliga underhållsavgifter (ibland kallade förnyelseavgifter eller årsavgifter) betalas för att hålla patentet i kraft. 

Det finns dock några viktiga punkter att notera om patentets giltighetstid:

Läkemedelspatent och Växtskydd: För vissa produkter, särskilt inom läkemedels- och växtskyddssektorn, kan det vara möjligt att ansöka om tilläggsskydd som förlänger skyddsperioden utöver de standardmässiga 20 åren. Detta tilläggsskydd är avsett att kompensera för den tid det tar att få regulatoriskt godkännande för produkten. 

Årsavgifter: För att ett patent ska förbli giltigt under hela den tillåtna perioden måste patentinnehavaren betala årliga avgifter till det relevanta patentverket. Om dessa avgifter inte betalas kan patentet förfalla i förtid. 

Förnyelse: I motsats till vad som gäller för varumärken, kan ett patent inte förnyas efter att den maximala skyddstiden om 20 år löpt ut. Efter denna period övergår uppfinningen till den offentliga domänen, vilket innebär att vem som helst kan använda uppfinningen utan att betala licensavgifter eller erhålla tillstånd från patentinnehavaren. 

Provisionella patent: I vissa länder kan uppfinnare lämna in en provisionell patentansökan, vilken ger dem ett tidigt ansökningsdatum men inte utgör ett formellt patent. En fullständig patentansökan måste lämnas in inom ett år (i de flesta jurisdiktioner) från den provisionella ansökningens datum för att upprätthålla detta tidiga datum. Den provisionella ansökan påverkar inte den totala giltighetstiden för det slutligen beviljade patentet. 

Den exakta giltighetstiden för ett patent kan variera beroende på flera faktorer, inklusive lokala lagar och specifika regleringar för vissa typer av uppfinningar. Det är därför viktigt för patentinnehavare att noggrant överväga dessa aspekter och planera för hantering och underhåll av sina patenträttigheter. 

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk