CIELA – data som möjliggör utfallsprognoser i det Kinesiska rättssystemet

Av: Thomas Randes, Group Head of Management Consulting, Rouse

Kring år 2008 började civil litigation att ta fart i Kina. Antal fall har ökat explosionsartat. Denna markanta ökning sammanföll med en annan – köpkraften i den kinesiska ekonomin. Ännu idag brottas utländska företag med bristande transparens och en upplevd favoritism i det kinesiska rättssystemet – ofta tillmätta geopolitiska dimensioner.

Detta är såväl förargligt som förödande för en eftertraktad närmre integrering av Kinas ekonomi med resten av världens – inklusive Sveriges. Den upplevda risken med att verka i Kina ökade för utländska företag samtidigt som vedergällningen för den som var djärv nog var större än någonsin.

CIEALA är ett verktyg utvecklat av Rouse Consultancy för att adressera den bristande transparensen och de farhågor den medfört. I databasen finns 100 datapunkter sammanställda för 50 000 civil law decisions från domstolar över hela Kina. Verktyget möjliggör utfallsprognoser baserat på de omständigheter som föreligger i den aktuella tvisten. Bland annat har hypotesen att utländska aktörer skulle förfördelas i det Kinesiska rättssystemet kunnat prövas – och förkastas. Sannolikheten att vinna, såväl som skadestånd i medianfallet, är högre för utländska aktörer än för inhemska.

CIELA kan inte bara uppskatta sannolikheten att gå segrande ur en rättslig kamp baserat på faktorer som region, domare, bransch, eller motståndare – utan möjliggör också väl underbyggda val som ökar chanserna att nå framgång i rättsprocessen. Frågorna om huruvida inhemsk eller utländsk representation är att föredra, vilken domstol som ärendet bör tas upp i, vilken grund för kompensation som ger högst utdelning i det aktuella ärendet, med mera kan alla besvaras – helt baserat på data.

Vid SEPAFs årsmöte i oktober presenteras CIELA – som helhet och med case-baserade exempel på hur verktyget kan användas i praktiken för att hjälpa kund fatta välgrundade beslut i relation till IP litigation i Kina.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk