Rättegångsregler och representation

Det enhetliga patentdomstolsavtalet (UPCA) är det internationella avtalet som upprättades för att inrätta en enhetlig patentdomstol för hantering av tvister gällande europeiska patent.

Representation inför Unitary Patent Court (UPC) regleras av:

  • Det enhetliga patentdomstolsavtalet (UPCA)– Artikel 48
  • Processreglerna för UPC (RUPC) – Regel 286
  • Regler för kvalifikationer enligt Artikel 48(2) UPC
  • Directive 98/5/EC – Artikel 1

UPCA fastställer kraven för kvalifikationer och standarder för representanter som är behöriga att företräda parterna inför UPC. Dessa utvecklas utifrån rättegångsreglerna för UPC. Reglerna är viktiga då de kan påverka en hel bransch i ett land såsom i Sverige.

Artikel 48 i UPCA ger två kategorier rätt att representera vid UPC.

  • ”lawyers” A 48(1)
  • “patentombud” A 48(2)

Kriterierna för ”lawyers” och “patentombud” regleras i RUPC genom R. 286(1) ”lawyers” och R. 286(2) “patentombud”.

Enligt A. 48 (1) i UPCA framgår att:

  1. Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State.

Begreppet “lawyer” måste var tydligt för att säkerställa rätt representation vid domstolen. Skulle begreppet tolkas som advokat i advokatsamfundet innebär detta att andra jurister såsom jurister verksamma på IP-byråerna utesluts från att arbeta med denna materia. Så är inte fallet.

SEPAFS tidigare aktivitet på området

SEPAF bedömde vid utarbetandet av rättegångsreglerna konsekvenserna av att utesluta SEPAFs jurister från att vara verksamma vid domstolen. Effekterna skulle ha blivit mycket negativa för SEPAFs medlemsföretag. I princip skulle det innebära att möjligheten att utveckla en i bolagen integrerad kompetens inom tvisteområdet skulle vara praktiskt omöjligt. Medlemsföretagens kunskapsbas som ju kontinuerligt måste höjas skulle med tiden tappa för att möta kunders krav. Skulle kompetens inte kunna tillhandahållas skulle den även komma att tillhandahållas av andra utanför Sverige eller i Sverige då i synnerhet av advokatsamfundets medlemmar. Vid framtagandet av rättegångsreglerna hanterade IP-byråerna cirka 20% av alla anhängiggjorda patenttvister i Sverige.

I Regel 286(1) framgår att:

A lawyer within the meaning of Article 48(1) of the Agreement is a person who is

  • authorised to pursue professional activities under a title referred to in Article 1 of Directive 98/5/EC
  • and by way of exception a person with equivalent legal professional qualifications who, owing to national rules, is permitted to practice in patent infringement and invalidity litigation but not under such title.

Den första kategorin ”lawyer” definieras i Article 1 of Directive 98/5/EC och är i Sverige personer med titeln Advokat.

SEPAFs lobbying, främst mot riksdagen, justitiedepartementet och författarna av regelverket, ledde till att den andra kategorin ”by way of exception.. .” tillfördes rättegångsreglerna. Dvs. till att omfatta även jurister som har behörighet att tvista patent i Sverige, exempelvis jur.kand. på IP-byrå.

EUs ursprungliga lagstiftningsförslag att ge exklusivitet bland juristerna till advokater är inte konstig. Sverige är en bland några få länder i Europa som inte har advokatmonopol utan tillåter representation av i princip vem som helst (några undantag). Båda är utflöden av demokratiska principer den ena tillämplig i Sverige som ger en part rätten att utse den han vill. Den andra principen kräver kvalitet i den som utses varför advokattvång uppställs i de flesta länder och inte rätten att utse den man vill, oavsett utbildning, skall företräda en.  En viktig uppgift för SEPAF är därför att säkerställa att dess medlemsföretag inte drabbas av den logiska reflex att upprätthålla advokaternas monopol i Europa med riskera smitta mot svenska ombud anställda i SEPAF-anslutna företag.

Enligt R.286(1) ska representanten enligt A 48(1) bilägga ett intyg att denne är behörig att företräda vid nationell domstol.

A representative pursuant to Article 48(1) of the Agreement shall lodge at the Registry a certificate that he is a lawyer authorised to practise before a court of a Member State of the European Union.

Sepaf intygar gärna juristers behörighet enligt denna regel.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk