SEPAF:s etiska regler

Thomas Randes
ROUSE

SEPAF:s etiska regler i samband med etikkommitténs avgöranden utgör vid sidan av vår försäkringslösning en av SEPAF:s mest värdefulla tillgångar. Så är det om man får tro de frågor och resonemang som potentiella medlemmar intresserar sig för, vilket är intressant då det inte finns något ombudstvång i Sverige, det vill säga krav på auktoriserade ombud för att få uppträda inför svenska myndigheter såsom PRV och domstolar.

Vårt regelverk är intressant då det relegerar den affärsmässiga relationen, det vill säga de kommersiella åtagandena mellan vår medlem och dess kund. Etiska frågeställningar i relationen tolkas av etikkommittén i ett tvåpartsförhållande. Andra svenska föreningar såsom IP-samfundet och SPOF tolkar delvis samma förhållanden men sannolikt ur ombudets individuella perspektiv. Det är oklart om dessa organisationer skulle uppnå samma slutsatser vilket kan leda till vissa osäkerheter då anställda i våra organisationer kan falla under samtliga organisationers bedömning.

SEPAF, SPOF och IP-Akademin är privaträttsliga organisationer, organisationer som styrs av sina egna regelverk. Endast ett regelverk är ett utflöde av lag, nämligen lagen om patentombud som delvis reglerar ombuds beteende. Detta regelverk och dess tolkningsföreskrifter hänvisar till branschpraxis vid sin tolkning av ombudsetik. Sannolikt kommer därför vägledning att hämtas från den praxis som utvecklats inom de nationella svenska organisationernas branschpraxis och praxis knuten till europeiska patentombud.

För att säkerställa kvalitet i myndigheters bedömning, såsom Patentombudsnämnden, är det därför viktigt anser jag, att vi inom SEPAF fortsätter att utveckla och kodifiera den praxis som förekommer i vår bransch. Det är inte alltid som till exempel Advokatsamfundets regler är bra att tillämpa analogt till det vi gör.

Jag vill därför uppmana medlemmar att ställa frågor kring branschpraxis till styrelsen för att komplettera oklarheter som Etikkommittén inte har tagit ställning till. Vår organisation är bäst på att göra bedömningar som gör en samlad intresseavvägning mellan våra medlemmar och deras anställda ombuds intressen. På detta sätt förstärker vi vår professionalitet och kan ge bättre service till våra medlemmar och förutsägbarhet till våra medlemmars kunder.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk