Yttrande från SEPAF avseende en översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Yttrande från SEPAF avseende en översyn av EU:s mönsterskyddsregler

I enlighet med remiss daterad den 16 december 2022 yttrar sig SEPAF över EU-kommissionens konsekvensanalys, förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning), samt förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002.

I remisshanteringen har Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF), samverkat med Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och FICPI Sweden i syfte att möjliggöra en breddad analys av de förslag som yttrandet avser.

Läs hela remissyttrandet här

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk