Yttrande från SEPAF avseende remiss av promemorian Vissa patenträttsliga frågor

Med referens till departementets remiss daterad den 27 oktober 2023 avger SEPAF yttrande avseende promemorian Vissa patenträttsliga frågor.

I beredningen har SEPAF samverkat med föreningarna FICPI Sweden och SPOF. Beredningsgruppen har utgjorts av juristerna Louise Jonshammar (föredragande), Petter Rindforth och Niklas Sandell.

SEPAF tillstyrker förslaget att komplettera den föreslagna patentlagen med en ändrad lydelse av 13 kapitlet 10 § och en ny bestämmelse i 18 kapitlet 1 a § patentlagen

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk