Yttrande från Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF) avseende remiss av Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Fö2023/01260)

SEPAF har med anledning av att våra expertområden täcker såväl immaterialrätt som den praktiska hanteringen av patentansökningar som rör försvarsuppfinningar valt att kommentera de delar som rör detta, dvs Kapitel 6 i Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22) (hädanefter: ”Promemorian”).

SEPAF stödjer förslagen i stort. Rent generellt förefaller den svenska lagstiftningen och förvaltningen anpassad för en smidig ingång i de i Promemorian angivna Nato-avtalen. SEPAF hade dock gärna sett en tydligare redovisning och förklaring till vissa slutsatser som dras i promemorian. SEPAF kan konstatera att en skillnad kommer uppstå mellan svenska och utländska försvarsuppfinningar. Vi har därför i vårt yttrande utvecklat vilka effekter dessa skillnader möjligen kan få. SEPAF kan även konstatera att en diskrepans i det annars vanligen harmoniserade förhållningssättet till patenträtten inom Norden kommer uppstå då Sverige ska införa en möjlighet för FMV att kräva att sökanden till en utländsk försvarsuppfinning avstår rätten till ersättning medan motsvarande skyldighet inte finns i Norge och Danmark. Avslutningsvis anser SEPAF att man inte ska underskatta de ökade administrativa kostnader som anslutningen till Patentavtalet kan komma att medföra och att anslagen till myndigheterna av detta skäl måste ses över.

Ta del av hela remissvaret här!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk