Ordlista

AIPPI
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, en internationell non-profitorganisation som forskar kring formulering av riktlinjer och lagar rörande patent, varumärken, copyright, design och namn. Organisationen har sitt säte i Schweiz.

”Brand equity”
Varumärkesvärde. Det bokförda värdet av ett varumärke. Återfinns i ett företags balansräkning.

Bruksmönster
Bruksmönster eller designpatent finns inte i Sverige. Fungerar som ett mycket förenklat patent på de marknader det finns. Skyddet är inte i paritet med patentskydd.

©
Copyrightsymbol som innebär att den som publicerar material märkt med © har rätt att bestämma om och i vilken omfattning materialet får kopieras och göras tillgängligt för andra.

Counterfeiting
Piratkopiering. När någon utan medgivande från rättighetsinnehavaren kopierar produkter och varor eller snyltar på andras rättigheter.

CTM-filings
Community Trademark filings, dvs ansökningar om EU-varumärken.

Designera
Länder man anger i Europapatentansökningar, internationella patentansökningar (PCT), internationella mönsteransökningar och i internationella varumärkesansökningar där man avser att göra sin rättighet giltig.

Domännamn
Specifik adress på Internet, t ex www.sepaf.se.

EU-mönster
Ett mönsterskydd, designskydd, som täcker hela EU. Registreringsmyndigheten, EUIPO, är belägen i Alicante, Spanien.

EU-varumärke
Ett varumärkesskydd som täcker hela EU. Registreringsmyndigheten, EUIPO, är belägen i Alicante, Spanien.

EPC
European Patent Convention, Europapatentkonventionen. En konvention om patent till vilken Sverige är ansluten sedan 1978. Innebörden i EPC är att patentansökningsförfarandet har harmoniserats inom konventionen och underlättas inom de 38 (2022) länder i Europa som idag är anslutna till konventionen.

EPI
European Patent Institute, institutet för professionella representanter, EP ombud, inför EPO det europeiska patentverket. Institutet sköter EQE, European Qualifying Examination som syftar till att efter godkänd examen ge behörighet att föra talan inför EPO.

EPO
European Patent Office, Europeiska Patentverket. En patentansökan relaterad till EPC, europapatentkonventionen, gällande patent i flera länder i Europa kan lämnas in till EPO (med kontor i München, Haag och Berlin) eller via nationella patentverk (Patent- och registreringsverket PRV i Sverige).

EQE-examen europapatentombud
Ett patentombud som avlagt EQE-examen, European Qualifying Examination, inför EPO. Endast den som har klarat examen får kalla sig europapatentombud och får svara och agera inför Europeiska Patentverket EPO.

EUIPO, tidigare OHIM
European Union Intellectual Property Office, tidigare Office for Harmonization in the Internal Market. Den myndighet som handlägger och beviljar EG-varumärken och EG-mönster. OHIM är beläget i Alicante, Spanien.

EUIPO-ombud
Ett varumärkes- eller mönsterombud som får företräda sökanden inför EU-varumärkesmyndigheten och EU-mönstermyndigheten i EUIPO i Alicante.

Europapatentkonventionen European Patent Convention
European Patent Convention, Europapatentkonventionen. En konvention om patent till vilken Sverige är ansluten sedan 1978. Innebörden i EPC är att patentansökningsförfarandet har harmoniserats inom konventionen och underlättas inom de 38 (2022) länder i Europa idag är anslutna till konventionen.

Europeiska Patentverket, EPO
European Patent Office, Europeiska Patentverket. En patentansökan relaterad till EPC, europapatentkonventionen, gällande patent i flera länder i Europa kan lämnas in till EPO (med kontor i München, Haag och Berlin) eller via nationella patentverk (Patent- och registreringsverket PRV i Sverige).

Europapatentombud
Ett patentombud som avlagt EQE-examen, European Qualifying Examination, inför EPO. Endast den som har klarat examen får kalla sig europapatentombud och får svara agera inför Europeiska Patentverket EPO.

Fackmannen
Kunskap som den genomsnittlige fackmannen förväntas inneha inom det område som hans patentansökan omfattar.

FICPI
Federation Internationale des Conseils en Properiété Industrielle, en ickepolitisk world wide-organisation för immaterialrättsombud som är i privat praktik. Organisationen har sitt säte i Basel, Schweiz.

Firma
Benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Vanliga former för firma är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Förnyelser
Periodisk avgift som måste erläggas med vissa intervaller för att upprätthålla rättigheter som patent, mönster, varumärke eller domännamn. Patent årligen, mönster vart femte år, varumärke vart tionde år och domännamn varje år. Det kan finnas undantag från detta.

Förundersökning
En analys av vilka rättigheter som redan finns och vad de skyddar som utförs innan en ansökan lämnas in. För patent klarläggs teknikens ståndpunkt, för varumärken vad som finns registrerat. Genom en förundersökning kan man undvika att begå intrång i andras rättigheter.

”Genomsnittlige fackmannen”
Se Fackman ovan.

Immaterialrätt
Omfattar bland annat patent, varumärke, mönster, upphovsrätt och firma.

Industriellt rättsskydd
Omfattar patent, varumärken och mönster.

INTA
International Trademark Association, en intresseorganisation som stödjer varumärkesanvändning och hur varumärken faktiskt kan användas. Organisationen har sitt säte i USA.

Intrång
När någon medvetet eller omedvetet utnyttjar eller använder sig av någon annans rättighet.

IPA
Stiftelsen IP Akademin. IPA tillhandahåller och producerar kvalificerad utbildning inom immaterialrätt till industrin och till patentombudsföretag.

IPS
Sveriges IP-ombuds Samfund, en organisation som organiserar samtliga auktoriserade IP-ombud som är verksamma i Sverige.

JPO
Japanska patentverket, ett av de största och mest inflytelserika patentverken i världen. Till de tre stora räknas förutom JPO även EPO, det europeiska patentverket och USPTO, det amerikanska patentverket.

Licens
Ett avtal med annan part där rätten till en idé, design eller ett kännetecken avtalas på ett sådant sätt att avtalsparten utan att äga idéskyddet, varumärket eller designen får rätten att nyttja densamma under avtalade villkor.

Madridprotokollet
Internationell konvention för varumärken.

Mönster
Mönsterskydd eller designskydd är ett formgivningsskydd för produkter och ornament.

Nyhet
För att en uppfinning och ett mönster ska kunna få skydd måste den ha nyhet, den får inte tidigare vara känd. Har uppfinningen offentliggjorts på till exempel en mässa, blivit publicerad eller på annat sätt kommit till allmänhetens kännedom kan patent normalt inte beviljas.

Nyhetsgranskning
En granskning av om berörd uppfinning har nyhet jämfört med vad som är hittills känt, teknikens ståndpunkt.

Nyhetsundersökning
En analys av vad som finns patenterat inom ett visst tekniskt område, av vem och var dessa patent är giltiga.

Patent
Ett 20-årigt skydd för en idé där innehavaren har monopol på att tillverka sälja licensiera en patenterad idé. Patent ska under vissa omständigheter via tilläggspatent förlängas upp till 5 år. Patent meddelas mot att uppfinningen, idén görs känd för allmänheten.

Patentbyrå
Ett ombud för kunder som hjälper företag och individer att söka och upprätthålla immaterialrättsligt skydd genom patent, varumärken, mönster och domännamn.

Patent Cooperation Treaty, PCT
En internationell samarbetskonvention under WIPO, World Intellectual Property Organization, som 193 (2022) länder är anslutna till.

Patenterbarhetsbedömning
Granskning som utförs av patentmyndighet för att fastställa om en uppfinning är patenterbar, det vill säga om den har nyhet, har uppfinningshöjd och om den är reproducerbar.

Patenterbarhetskriterier
För att kunna få patent på en idé eller uppfinning ska samtliga följandekriterier vara uppfyllda: den ska ha nyhet, ha uppfinningshöjd och vara reproducerbar.

Patentkrav
Det man vill skydda i ett patent definieras med hjälp av patentkraven.

Patent- och marknadsdomstolen, PMD
Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD
Domstolen som avgör är överprövningsinstans för ärenden från PMD.

Patent- och registreringsverket, PRV
Patent- och varumärkesmyndighet i Sverige som tar emot, granskar och beviljar patent och mönster samt registrerar varumärke och firma. PRV är även inlämningsmyndighet för EPO (se ovan) och PCT-granskningsmyndighet, vilket innebär att myndigheten även granskar och bedömer internationella patentansökningar.

PCT
Patent Cooperation Treaty, är en internationell samarbetskonvention under WIPO som 193 (2022) länder är anslutna till.

Piratkopiering
När någon utan medgivande från rättighetsinnehavaren kopierar produkter och varor eller snyltar på andras rättigheter.

Prioritet
Det datum som skyddet tidigast kan gälla ifrån. Vanligast synonymt med ansökningsdag för första ansökan om patent, varumärke eller mönster.

Profylaktisk publicering
För att inte någon ska kunna patentera en ny idé kan patenterbarheten förstöras genom att nyheten i idén röjs. Detta kan strukturerat göras genom en profylaktisk publicering.

PRV
Se Patent- och registreringsverket ovan.

®
Registrerat varumärkessymbol som innebär att den som innehar något märkt med ® har registrerat sitt varumärke.

RCD-filings
Registered Community Design filings, dvs ansökningar om EU-designregistreringar.

Skyddstid
Den tid under vilken ett patent, varumärke, mönster eller verk har ett legalt skydd. Tiden varierar för olika rättigheter förutom för upphovsrätten. För registrerade rättigheter som patent, varumärken, mönster och domännamn måste en avgift erläggas med vissa tidsintervall, årsavgift eller förnyelseavgift, för att skyddet ska upprätthållas.

SPOF
Svenska PatentOmbudsFöreningen. En intresseorganisation för de svenska patent-, varumärkes- och mönsterombuden som personer (till skillnad från SEPAF som organiserar företagen inom branschen). Organisationen främjar samarbete över gränserna för ombud, informerar om aktuella tilldragelser och fungerar som ett av immaterialrättens remissorgan.

Teknikens ståndpunkt
All hittills känd teknik vid ett visst datum. Används vid patenterbarhetsbedömningar då man genom att avgöra vad teknikens ståndpunkt är kan avgöra om uppfinningen lever upp till patenterbarhetskraven om ”nyhet” och ”uppfinningshöjd”.

Tjänsteklass
Varumärken registreras i olika varu- respektive tjänsteklasser. Till exempel registreras klockor i klass 14 och kläder i klass 25.

™ , Trademark
™, eller varumärke visar att någon gör anspråk på varumärkesstatus och en ansökan om varumärkesregistrering kan vara gjord utan att berörd myndighet har godkänt ansökan ännu.

Uppfinningshöjd
Det bidrag till den tekniska utvecklingen som en uppfinning utgör. Utan att föra tekniken framåt meddelas inte patent.

Upphovsrätt
Rätt som utan att göra någon registrering skyddar konstnärliga, litterära och musikaliska verk. Upphovsrätten täcker även filmer, fotografier, byggnadsutseenden, datorprogram och konsthantverk.

USPTO
Amerikanska patentverket. Ett av de största och mest inflytelserika patentverken i världen. Till de tre stora räknas förutom USPTO även EPO, det europeiska patentverket och JPO, det japanska patentverket.

Utstyrsel
Formen för ett unikt utförande, till exempel Coca-Colaflaskan‚ går att registreras som varumärke.

Varumärkesklass
Varumärken registreras i olika varu- respektive tjänsteklasser. Till exempel registreras klockor i klass 14 och kläder i klass 25.

Varumärke
Ett varumärke är ett kännetäckensskydd och kan bestå av ett eller flera ord, en figur eller en kombination av ord och figur. Det kan även vara en geometrisk form, en slogan, ett ljud eller en lukt. Allt specifikt kan utgöra kännetecken för något kan utgöra ett varumärke.

WIPO
World Intellectual Property Organization, ett FN-organ med säte i Genève som bland annat handlägger PCT, Patent Cooperation Treaty. WIPO är ett samarbetsorgan för de flesta av världens patentverk som arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ärenden.

Årsavgifter
Periodisk avgift som måste erläggas med vissa intervaller för att upprätthålla rättigheter som patent, mönster, varumärke eller domännamn. Patent årligen, mönster vart femte år, varumärke vart tionde år och domännamn varje år. Det kan finnas undantag från detta.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk