Yttrande från Sepaf gällande EU-kommissionens patentpaket

I enlighet med remiss daterad den 12 maj 2023 yttrar sig Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF) över EU-kommissionens patentpaket enligt nedan. I remisshanteringen har SEPAF samverkat med FICPI Sweden och AIPPI Sverige, i syfte att möjliggöra en breddad analys av de förslag som yttrandet avser.

Inledningsvis anför SEPAF följande. Den 1 juni 2023 infördes två förändringar som måste förstås som den största utvecklingen av det europeiska patentsystemet sedan den europeiska patentkonventionen infördes och EPO bildades, nämligen det enhetliga patentet och den enhetliga patentdomstolen (UP respektive UPC). En av målsättningarna med de nya tilläggsskyddsförordningarna är att integrera de enhetliga patenten i EU:s tilläggsskyddssystem. I förslaget om tvångslicensiering ingår alla patent, patentansökningar, bruksmodeller och tilläggsskydd som är i kraft i en eller flera av EU:s medlemsstater, vilket inkluderar patent med enhetlig verkan. Förslaget om ett förfarande för standardessentiella patent (SEP) anger inget särskilt om vilken natur eller nationalitet ett sådant patent ska ha för att omfattas, och förslaget antas därför avse också enhetliga patent. Trots att UPC erbjuder den bästa kompetensen för att hantera de både tekniskt och juridiskt mycket komplexa frågor som alla tre förslagsområden avser omfattar de föreliggande förslagen inga prövningsförfaranden vid UPC. I praktiken har UPC redan kompetens för att besluta om giltighet av både tilläggsskydd och standardessentiella patent, och exklusiv kompetens för relaterade försvar för svaranden i patentintrångsärenden, “including counterclaims concerning licenses”, vilket omfattar också FRAND-baserade licenser.  Det är därför synnerligen önskvärt att UPC:s särskilda kompetens på patentområdet skulle beaktas och få genomslag i dessa förslag, åtminstone såtillvida de avser europeiska patent med enhetlig verkan.

Läs hela remissvaret här! 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk