Remiss – Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Av: Peter Kylin, Hynell Intellectual Property

Under perioden sedan vårmötet har remissvar skickats till utbildningsdepartementet avseende promemorian Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59), som SEPAF inte hade blivit tillfrågad i. Anledningen är att vi i styrelsen anser att SEPAF bör kunna inta en viktig roll i verkställighet av det som promemorian fokuserar på, nämligen universitets och högskolevärldens speciella problem gällande brister att effektivt skapa kommersiell nytta av innovationer bättre kunnande.

Sammanfattningsvis har vi i vårt svar ställt oss bakom de föreslagna förändringarna, vilka vi tror kommer att ha positiva effekter för SEPAF:s anslutna byråers kunder.

Följande slutsatser i utredningen gav vi specifikt stöd för i vårt svar:

En central pusselbit är studenters och anställdas inställning till nyttiggörande. En högskola som arbetar brett med attitydpåverkan och utbildning i entreprenörskap kommer också att kunna visa ökad implementering av sin forskning i samhället

och

”Utredningen anser att lärande är centralt på alla nivåer och inte minst inom entreprenörskap. För att säkerställa ett ökande lärande hos högskolorna med dess studenter, forskare och andra medarbetare, föreslår utredningen olika åtgärder som bidrar till ett mer strategiskt arbete med immateriella rättigheter. PRV och Arbetsgivarverket ska båda arbeta för att främja ett lärande inom området och därmed bidra till ett förbättrat skydd av immateriella rättigheter. Samtliga högskolor bör ges i uppdrag att ta fram immaterialrättstrategier.”

Vi har i vårt svar lyft fram att:

”I detta sammanhang vill SEPAF betona att merdelen av Sveriges specialistkunnande som avser kombinationen entreprenörskap och IP, dvs. sambandet mellan IP och kommersialisering , samt strategier för faktiskt nyttiggörande av innovationer, finns knuten till just SEPAF”

Och att:

”SEPAF har historiskt haft en tradition att ha en tillbakadragen roll i det offentliga rummet, vilket sannolikt haft en negativ inverkan gällande lärande inom området. SEPAF har idag en annan inställning och verkar för att inta en aktiv roll i det offentliga rummet, för att bidra till ett ökat lärande och ökad förståelse gällande IP och dess i praktiken, många gånger komplexa, interaktion för effektivt nyttiggörande av innovationer. För att utbildning kring IP inte skall halta och även till större del beakta kommersialiseringens perspektiv är det viktigt att de framtida användarna av IP även får del av näringslivets verktyg. SEPAF är därför berett att på strukturerat vis öka samverkan med myndigheterna Vinnova, PRV och arbetsgivarverket, för att kunna bidra med ett mer effektivt lärande gällande IP och nyttiggörande med hjälp av faktiskt verksamma IP-specialister.

Arbetet med remisser pågår löpande och leds av Remissansvarig för SEPAF; Peter Kylin, som menar, ”att svara på remisser är en långsiktig och mycket viktig del av SEPAFs arbete att göra branschen hörd, inte minst inom den politiska miljön då det möjliggör direktkontakt med viktiga personer på departementen, som i sin tur kan ge viktig spinoffverkan”

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk