Remissutskott

Här finner du mer information om SEPAFs remissarbete och remissutskott. Grafiken visar hur vi organiserar vårt remissarbete

Sepafs remissutskott för patent

Remissutskottet behandlar patentrelaterade frågeställningar. I utskottet utreder och behandlar vi bland annat lagstiftningsförslag, remisser kring domstolar och myndigheter samt frågor om IP-systemen i stort. Arbetet rör allt från stora och övergripande förändringar till extremt specifika frågeställningar. Utskottet har de senaste åren fokuserar på att ge kommentarer till Regeringskansliet avseende olika draft rules avseende europeiska patent med enhetlig verkan och enhetlig patentdomstol.

Utskottet önskar komma i kontakt med remissgivare som önskar SEPAF:s deltagande och tar tacksamt emot förslag via e-post info@sepaf.se


Louise Jonshammar                     Anders Bratt

Sepafs remissutskott för övrig IP

Remissutskottet för Övrig IP behandlar frågor som rör samtliga immaterialrättsliga områden utöver Patentfrågor och Marknadsfrågor. Detta inkluderar därmed varumärken, firma, design och upphovsrätt. Utöver de immaterialrättsliga områdena behandlar remissutskottet även frågor kring närliggande områden såsom företagshemligheter, avtalsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, domännamnsfrågor samt övrig juridik med anknytning till IP och patentbyråverksamhet. Utöver rent juridiska områden behandlas även frågor om domstolars, myndigheters och andra organisationers roll, uppdrag och sammansättning.

I utskottet utreder och behandlar vi bland annat lagstiftningsförslag inom de olika IP områdena, remisser kring domstolar och myndigheter samt frågor om IP-systemen i stort. Arbetet rör allt från stora och övergripande förändringar till extremt specifika frågeställningar på ett visst område. Exempelvis har remissutskottet uttalat sig både om den påtänkta Patent- och Marknadsdomstol och även om införandet av ett system för geografiska ursprungsbeteckningar för annat än jordbruksprodukter. Samtliga frågor har en anknytning till immaterialrätt eller byråverksamhet och remissutskottet arbetar för att förmedla SEPAF:s kunskap och erfarenheter.

Utskottet önskar komma i kontakt med remissgivare som önskar SEPAF:s deltagande och tar tacksamt emot förslag via e-post info@sepaf.se.

Niklas Sandell
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk