Vilka är SEPAF?

SEPAF är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Medlemmarna i SEPAF skapar affärsnytta för sina klienter genom innovationsskydd*, främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

Vad är immateriella rättigheter?

Skyddet av alster skapade av människan och av handelssymboler av olika slag faller inom ramen för immateriella rättigheter. Immateriella rättigheter kan delas in i industriellt rättsskydd och upphovsrätt. Industriellt rättsskydd omfattar skydd av tekniska lösningar genom patent, skydd av design eller formgivningar (utseende) genom mönsterskydd (många gånger används ordet designskydd för samma sak) och skydd av varumärken och andra symboler genom varumärkesskydd. Upphovsrätten ger skydd för musik, litteratur och andra konstnärliga alster.

Immateriella rättigheter är internationella och har utvecklats genom gemensamt arbete från många olika länder. De flesta länder är kopplade till olika internationella överenskommelser.

Patent

Patent erbjuder uppfinnare rättsligt skydd för tekniska innovationer inom utpekade geografiska områden under en begränsad tidsperiod, vilket ger uppfinnarna en tydlig differentiering av sin uppfinning och en klar konkurrensfördel. Ensamrätt innebär att uppfinnaren under en begränsad tid kan hindra andra från att använda uppfinningen för kommersiella ändamål. I utbyte mot detta skydd ansvarar

innehavaren av patentet för att på ett korrekt och fullständigt sätt göra uppfinningen känd för allmänheten, så att andra kan ges möjlighet att fortsätta den tekniska utvecklingen.

En uppfinning måste uppfylla tre krav för att bli godkänt som patent. Det måste vara nytt, dvs inte tidigare känt någonstans i världen. Den ska lösa ett visst tekniskt problem och den ska särskilja sig ur teknisk synvinkel före datumet för patentansökans inlämning.

Dessutom, och som en del i kravet att uppfinningen ska vara ny, ska den inte heller ha varit tillgänglig för en specialist inom det tekniska område som den tillhör.

I Sverige liksom i de flesta andra länder beviljas patentet för en period av tjugo år. Inom vissa tekniska kategorier kan patenttiden vara upp till maximalt 25 år. Patentansökan, och senare det beviljade patentet, upprätthålls genom årliga avgifter till respektive patentmyndighet. När patentet har löpt ut får alla andra organisationer och individer använda tekniken fritt utan att behöva erhålla tillstånd eller betala en avgift till patentets innehavare.

Varumärke

Ett varumärke är en symbol som tjänar syftet att särskilja en viss affärsinnehavares varor och tjänster från en annans. Varumärkens betydelse och värde ökar i takt med den ökade mängden liknande produkter och tjänster på marknaden, samt betydelsen av image eller branding.

Ett varumärke bör alltid skyddas genom registrering, vilket är den rättsliga grunden för skyddets omfattning. Varumärket är registrerat i Sverige, liksom i de flesta andra länder, under en period av tio år. Skyddet kan sedan förnyas för ytterligare tioårsperioder på obestämd tid.

När tidsbegränsade ensamrätter som design- och patentskydd löper ut är det varumärket inom många områden som blir det viktigaste konkurrensmedlet.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en immateriell rättighet som exklusivt tillfaller upphovsmannen eller skaparen vid skapandet av verket. Exempel på verk som är skyddade av upphovsrätt är både skriftliga och muntliga produktioner, datorprogram, musikaliska kompositioner och brukskonst. För ett arbete

eller produktion som ska ha skydd, är det nödvändigt att den når nivån på vad som anses vara ett verk eller produktion, dvs verket eller produktionen ska ha sk. verkshöjd. Upphovsrätt registreras i de flesta länder inte hon något nationellt organ såsom övriga immateriella rättigheter, utan det är i fastställandet av huruvida verkshöjd finns som rätten till skydd bedöms.

Mönsterskydd

Mönsterskydd kan erhållas för en produkts eller produktkomponents utseende.

Det gäller hantverk eller industriprodukter oavsett om de är prydnadsföremål eller föremål som ska användas för ett visst ändamål; detta inkluderar dock inte datorprogram. Mönsterskydd beviljas endast för mönster som är nya och särskiljande från redan kända mönster.

Ett mönster anses vara särskiljande om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av alla andra mönster som varit allmänt tillgängliga före dagen för mönsteransökans inlämnande.

En innehavare som innehar svenskt mönsterskydd har rätt att förbjuda andra att yrkesmässigt eller kommersiellt använda mönstret inom Sveriges gränser. Detta inkluderar tillverkning, erbjudande, marknadsföring och import eller export till eller från

Sverige. Det inkluderar också att använda en produkt i vilken designen ingår eller används, eller att ha sådana produkter i lager för sådana ändamål.

I Sverige sträcker sig ensamrätten till mönster under en period av fem år från och med ansökningsdagen. Skyddet kan förlängas med ytterligare femårsperioder upp till totalt 25 år. Reservdelar kan skyddas i upp till 15 år.

Domännamn

Eftersom ett domännamn motsvarar en förmåga att ta kontakt med dess innehavare, så kan det också ses som att det faller under immateriella rättigheter och jämställs med patent, varumärken och mönster.

Ett domännamn är ett företags personliga adress på Internet. Det finns olika typer av domännamn och de är hierarkiskt uppbyggda (topp, alternativ topp och under). Dessa inkluderar toppdomännamnstillägg som .se för Sverige eller .de för Tyskland samt .org för ideella organisationer. Exempel på alternativa toppdomäner är SKF, Ericsson mm.

 

 

Branschordlista

Behöver du hjälp med vad ord betyder inom branschen? Se vår branschordlista. Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta info@sepaf.se

Nyheter inom immaterialrätt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk